Bangsak Housewife and child center

          กลุ่มแม่บ้านหมู่ 8 บ้านบางสัก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับจักรเย็บผ้า จำนวน 4 ตัว และจักรโพ้ง 2 ตัว เพื่อใช้ในฝึกอาชีพ ขณะอยู่ในบ้านพักชั่วคราว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับเครื่องเล่นดีวีดี พร้อมลำโพง เสารับสัญญาณโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กในศูนย์ฯ ปัจจุบัน กลุ่มแม่บ้านได้จัดให้มีผู้ฝึกสอน มาสอนการตัดเย็บเสื้อผ้า หลังจากได้รับอุปกรณ์ทั้งหมด จากสมาคมไทย อเมริกันฯ

Back to Home